صفحه اصلی

آرشیو الکترونیکی نشریات دانشجویان دانشکده پیراپزشکی شهید بهشتی

 

کمیته پژوهشی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی شهید بهشتی

 هفته نامه علمی – خبری پویش 

 گاهنامه علمی – خبری – پژوهشی اندیشه پژوهش

 

انجمن علمی – دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی شهید بهشتی

  خبرنامه سیما (5 شماره ماهنامه)  

  فصلنامه سیما

  مدلیزا

 

 

نشانی دانشکده پیراپزشکی:

میدان قدس(تجریش)، ابتدای خیابان دربند

وبلاگ گروهی انجمن – علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

www.Medlisa.blogfa.com

پست الکترونیکی نشریه:

Medlisa.sbmu@gmail.com

 وب سایت دانشکده پیراپزشکی:

www.pmcsu.net