وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی پزشکی

کتابخانه مرکزى دانشگاه علوم پزشکى ایران

http://www.iums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=248&sid=6&slc_lang=fa

 

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

http://www.sbmu.ac.ir/Library/index.htm

 

کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://diglib.tums.ac.ir/

 

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.mums.ac.ir/Centralib/index.htm

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

http://dlibrary.sums.ac.ir/

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://www.mui.ac.ir/farsi/#

 کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی  تبریز

 http://www.tbzmed.ac.ir/lib/defult_f.htm

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی همدان

  http://www.hic.hbi.ir/

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

http://www.kmu.ac.ir/sitewizard/admin/wizard/

 کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 http://www.hic.kums.ac.ir/library_farsiok.htm